Taken van de vertrouwenspersoon :

a) eerste opvang/aanspreekpunt

b) doorverwijzen


Ad a. Eerste opvang: De vertrouwenspersoon  is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken. De vertrouwenspersoon : laat de klager het verhaal vertellen, maar is alert op zijn/haar taak bespreekt mogelijke doorverwijzingen

• informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of
• tuchtreglement van de betreffende bond
• vult het registratieformulier in

 Ad b. Doorverwijzen: De vertrouwenspersoon  bespreekt de klacht met het bestuur of in ernstige gevallen verwijst hij door naar de politie en/of andere hulpverleners.

 Ad c. Preventieactiviteiten de vertrouwenspersoon :
• de vertrouwenspersoon is goed zichtbaar op de website met  e-mailadres en telefoonnummer.
• geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen grensoverschrijdend gedrag. Hiervoor kan de website www.inveiligehanden.nl als leidraad worden gebruikt.

 Randvoorwaarden de vertrouwenspersoon :
• is geen bestuurslid
• heeft een duidelijk aanspreekpunt binnen bestuur en/of directie (bv. respectievelijk de
voorzitter of directeur)
• wordt een keer in de vier jaar gekozen door de interne democratische geledingen en/of
• aangesteld door de directeur
• kan om de vier jaar een VOG overleggen
• is niet inhoudelijk betrokken bij procedures

 Attitude de vertrouwenspersoon:
• is een sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon
• geniet het vertrouwen van de bij de vereniging of organisatie betrokken medewerkers en leden
• heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid
• is een persoon die zich neutraal en onafhankelijk op kan stellen
• heeft affiniteit met een sociaal veilige omgeving en wil daaraan een bijdrage leveren

 Vaardigheden de vertrouwenspersoon:
• is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie aan de
• doelgroepen te kunnen presenteren
• kan een vertrouwelijk gesprek voeren met klager, beschuldigde of vereniging
• kan reflecteren
• kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden
• kan omgaan met emoties van zichzelf, de beschuldigde, het slachtoffer en de omgeving
• is in staat mee te werken beleid uit te voeren

Kennis van de vertrouwenspersoon :
• weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden
• heeft voldoende kennis van procedurele gang van zaken rondom het indienen van een klacht
• kent de sociale kaart betreffende grensoverschrijdend gedrag
• kent de individuele en groepsprocessen die spelen bij grensoverschrijdend gedrag

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram